บริษัท ท็อปไทย แอพไพรซอล จำกัด

ประวัติ บริษัทท็อปไทย แอพไพรซอล จำกัด

 • บริษัทได้เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
 • ระยะแรกรับงานศึกษาความเป็นไปได้และบริหารโครงการของธุรกิจเอกชน
 • จัดหลักสูตรประเมินราคาทรัพย์สิน 100 ชม. ในปี พ.ศ.2537-2538
 • ปลายปี 2537 เริ่มรับงานประเมินราคาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธอส. ธนาคารออมสิน ฯลฯ
 • กลางปี 2540 จัดทำโปรแกรมประเมินราคาและจัดสัมมนา
 • ธอส. ได้คัดเลือกเป็นบริษัทประเมินราคาภายนอกของธนาคาร ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2543 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์2552ซึ่งบริษัทฯได้ขอยกเลิกสัญญาจ้างเพราะขาดทุนในกิจการสาขาต่างจังหวัดที่เปิดกิจการไว้เฉพาะงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • สปท. ได้เห็นชอบให้เป็นบริษัทประเมินสาธารณะในปี 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันจะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2553
 • กลต. ได้ให้ความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินสาธารณะตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2545 จนถึง
  ปัจจุบันและได้ให้ สปท.เป็นผู้ให้ความเห็นชอบแทน กลต

งานศึกษาความเป็นไปได้และ / หรือบริหารโครงการ

1. โครงการนิคมอุตสาหกรรม เนื้อที่ 600 ไร่ จ.สุราษฏร์ธานี
2. โครงการสันกำแพงคันทรี่วิลล์ เนื้อที่ 800 ไร่ จ.เชียงใหม่
3. โครงการเชียงใหม่เมาท์เทนวิว คอนโดมิเนียม จำนวน 9 ชั้น จ.เชียงใหม่
4. โครงการเอกลักษณ์ เนื้อที่ 50 ไร่ จ.สุพรรณบุรี
5. โครงการทะเลแก้ว เนื้อที่ 25 ไร่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
6. โครงการจามเทวี เนื้อที่ 200 ไร่ จ.ลำพูน
7. โครงการคุ้มเทวี เนื้อที่ 500 ไร่ จ.ลำพูน

การบริการในปัจจุบัน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเมินราคาทรัพย์สินมานานกว่า 15 ปี ปัจจุบันให้บริการต่างๆ ดังนี้

 • ประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภททั่วประเทศ เช่นที่ดินเปล่า,ทาวน์เฮ้าส์,บ้านเดี่ยว,อาคารพาณิชย์,หองชุด,อาคารสำนักงาน,อาคารโรงงาน,โกดังเก็บสินค้า,อพาร์ทเม้นท์,โรงแรม,โครงการจัดสรร,คอนโดมิเนียม,สนามกอล์ฟ,เครื่องจักรทุกประเภท,เรือ,และสิทธิการเช่าต่างๆ เป็นต้น
 • รับให้คำปรึกษาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

แนวทางและวิธีการประเมินราคา

1.หลักและวิธีการประเมินราคา


1.1วิธีต้นทุนหรือทุนทดแทน
1.2วิธีตลาดเปรียบเทียบ
1.3วิธีรายได้ และ / ค่าเช่า


2. การจัดลำดับหน้าที่ของผู้ประเมิน


2.1 ผู้ประเมินหลัก ประเมินทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ผู้ประเมิน ประเมินทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่า 10 ล้านบาทลงมา
2.3 พนักงานสำรวจและผู้ช่วยประเมิน ประเมินทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่า 5 แสนบาทลงมา


3. การเตรียมการประเมิน


3.1 ตรวจสอบประเภททรัพย์สิน
3.2 ที่ตั้งทรัพย์สิน
3.3 วัตถุประสงค์ของการประเมินทรัพย์สิน
3.4 กำหนดวิธีการประเมินราคา
3.5 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินราคา
3.6 ตรวจสอบข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งจากตัวทรัพย์สินเองและปัจจุบันแวดล้อมภายนอก
3.7 ตรวจสอบข้อมูลราคาของทรัพย์สินทั้งจากฐานข้อมูลภายในและภายนอกบริษัท

4. การสำรวจทรัพย์สิน


4.1 ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์สินและสภาพทางเข้า-ออก
4.2 ตรวจสอบสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินและพื้นที่ใกล้เคียง
4.3 ตรวจสอบความพร้อมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.4 วิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของทรัพย์สิน

5 การรวบรวมข้อมูลตลาด


5.1 ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
5.2 ราคาซื้อขายที่ดิน
5.3 ราคาซื้อขายที่ดินพร้อมอาคาร
5.4 ต้นทุนค่าถมที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าขนส่ง ค่าแรงงานในท้องถิ่น
5.5 ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ ค่าห้องพักโรงแรม


6. การวิเคราะห์ข้อมูล


วิเคราะห์เลือกข้อมูลโดยพิจารณาจากสัดส่วน
วิเคราะห์เลือกข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
วิเคราะห์เลือกข้อมูลโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่


7. การวิเคราะห์ราคาประเมิน


การประเมินราคาด้วยวิธี Weighted Quality Scoring
การประเมินราคาด้วยวิธี Grid Method
การประเมินราคาด้วยวิธี Highest and Best Use
การประเมินราคาเครื่องจักร ด้วยวิธีทุนทดแทนของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
การประเมินราคารายได้ด้วยวิธี Discounted Cash Flow / Direct Capitalization
การประเมินค่าเช่าและสิทธิการเช่าด้วยวิธี Discounted Cash Flow


8. การอนุมัติราคาประเมิน


ทรัพย์สินรายย่อย พิจารณาและอนุมัติโดย คณะผู้ประเมินและผู้ตรวจงาน
ทรัพย์สินมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป พิจารณาและอนุมัติโดยคณะผู้ประเมินหลักและกรรมการผู้จัดการ
ทรัพย์สินมูลค่า 50 ล้านบาทขึ้นไป พิจารณาและอนุมัติโดยกรรมการ ผู้ประเมินหลักและที่ปรึกษาบริษัท


9. การควบคุมคุณภาพงาน โดยการบริหารงานประเมินราคาและการตรวจสอบ
ก่อนการประเมินราคา ระหว่างการประเมินราคา ภายหลังการประเมินราคา


10. การจัดทำรายงาน


10.1 หนังสือรับรองหรือจดหมาย
10.2 รายงานมาตรฐานของสถาบันต่าง ๆ
10.3 รายงานมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย


โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สิน


1. หลักการ บริษัทฯ จัดองค์กรและโครงสร้างตามหลักประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และกระจายอำนาจ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับและตรวจสอบผลงานประเมินราคาทรัพย์สิน


2. โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ


2.1 ผู้ถือหุ้น คือผู้ร่วมลงทุนในกิจการและเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกอบกิจการของบริษัทรายงานการเงินประจำปีการขยายงานและการลงทุนในกิจการการเพิ่มทุนหรือลดทุน
2.2 กรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประกอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประจำปี นอกจากนี้ยังร่วมกับที่ปรึกษาและกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานประเมินราคาทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งกรรมการของบริษัท 4 ท่าน คือนายมนูญ เนตระคเวสนะ นายสมหมายน้ำกรด นายบริพัตร ไพทักศรีและ นายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์(ลาออกแล้ว) โดยผู้มีอำนาจลงนามคือนายมนูญ เนตระคเวสนะ หรือ นายสมหมายน้ำกรด
2.3 กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท กำหนดนโยบาย แนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานภายในทั้งในด้านงานประเมินราคา งานกำกับและตรวจสอบ งานบุคคล งานธุรการ งานการเงิน และงานสาขาภูมิภาค สำหรับงานประเมินราคาทรัพย์สินนั้น กรรมการผู้จัดการจะประชุมร่วมกับคณะผู้ประเมินราคาหลักและ/หรือคณะผู้ตรวจงานเพื่อให้ความเห็นต่อรายงานประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงานใหญ่และเป็นผู้ตรวจทานรายงานประเมินราคาทรัพย์สินของสาขาภูมิภาค
2.4 ที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการต่อกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาจะร่วมกับกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานประเมินราคาทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่า 50ล้านบาทด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญด้านประเมินราคาและอสังหาริมทรัพย์โดยเคยเป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 1 ท่าน และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านโปรแกรมจัดการ 1 ท่านและเป็นบุคคลที่มีความชำนาญทางเครื่องจักรอีก 1 ท่านรวมเป็น 3 ท่านได้แก่


1) นายดำรงพันธุ์ สนิทวงค์ ประวัติเคยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล และคณะอนุกรรมการสินเชื่อของธนาคารศรีนคร หัวหน้าผู้แทนสำนักงานผู้แทนธนาคารมิดแลนด์ประเทศไทย
2) นายวินิจ ชื่นทองคำ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Engineering 0kdCalifornia Polytechnic University USA เมื่อปี 2522
3) นายยุทธนา บุญสนอง สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

2.5 กรรมการรองกรรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่กำกับดูแลในสายงานสนันสนุนเพื่อการบริหารงานอันได้แก่งานกำกับและตรวจสอบข้อมูลของรายงานประเมินราคาการบริหารงานธุรการงานบุคคลและงานการเงินทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาภูมิภาคงานสนับสนุนการบริหารงาน อันได้แก่


1) งานธุรการ ทำหน้าที่รับส่งงาน จัดเก็บเอกสาร จัดทำสถิติรายงาน หนังสือโต้ตอบ งานประชาสัมพันธ์และงานติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
2) งานการเงิน ทำหน้าที่จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อและจัดทำบัญชีวัสดุ การลงบัญชีรายรับและรายจ่าย ภาษีอากรและประกันสังคม
3) งานบุคคล ทำหน้าที่ดูแลการทำงานและสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงานและประกันสังคม การว่าจ้างและการบรรจุ การจัดทำระเบียบการทำงาน วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด การทำงานล่วงเวลา วันลา และการพ้นสภาพพนักงาน


2.6) งานกำกับและตรวจสอบงานประเมินราคา รับผิดชอบงานรวบรวมข้อมูลตลาดจากเอกสารสิ่งพิมพ์และการสำรวจภาคสนาม งานตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย งานวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและราคาที่เคยประเมิน งานสุ่มตัวอย่างสอบทานผลงานประเมินราคา งานสอบถามความเห็นลูกค้าเพื่อตรวจสอบความประพฤติและการปฏิบัติงานของพนักงานสำรวจและพนักงานประเมินราคา ซึ่งเป็นไปตามวิธีการตรวจสอบและกำกับรายงานประเมินราคา


2.7) งานประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้จัดแบ่งหน่วยงานประเมินราคาทรัพย์สินตามลักษณะของงานและพื้นที่ความรับผิดชอบดังนี้


1.) งานประเมินราคาทรัพย์สินรายใหญ่(สาธารณะ) คืองานประเมินราคาทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปโดยกำหนดให้ผู้ประเมินหลักเป็นผู้รับผิดชอบงานและจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะผู้ประเมินหลักกับกรรมการผู้จัดการและ/หรือหรือคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาตามขั้นตอนและวิธีการบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สิน
2.) งานประเมินราคาทรัพย์สินรายย่อย ปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยงานสาขาต่าง ๆ ดังนี้


(1) สำนักงานใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(2) สาขาภูมิภาค ได้แก่ อุบลราชธานี, นครสวรรค์ , เชียงใหม่ , ขอนแก่น
การประเมินราคาทรัพย์สินแปลงย่อยดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้มีผู้ตรวจงานประเมินราคาขึ้นในสำนักงานใหญ่และสาขาภูมิภาคโดยมีคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านงานประเมินราคามาไม่น้อยกว่า 3ปี เพื่อตรวจทานผลงานประเมินราคาก่อนส่งรายงานให้แก่ลูกค้า

(โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบเพิ่มเติมหมายเลข 1)

สถานะปัจจุบัน


1. การจดทะเบียนตามกฏหมาย


1.1 ทะเบียนเลขที่ 0105536075895 (เดิม 6116/2536)
1.2 วันที่จดทะเบียน 2 กรกฎาคม 2536
1.3 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาทชำระเต็มจำนวน
1.4 กรรมการบริษัท 4 คน คือ
นายมนูญ เนตระคเวสนะ นายสมหมาย น้ำกรด
นายบริพัตร ไพทักศรี นายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงค์
1.5 กรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทและประทับตราเป็นสำคัญ
นายมนูญ เนตระคเวสนะ หรือ นายสมหมาย น้ำกรด


2. จำนวนบุคคลากร


2.1 กรรมการบริหาร 2 คน
2.2 ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2 คน
2.3 ผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ 3 คน
2.4 ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ 6 คน
2.5 พนักงานประเมิน 1 คน
2.6 พนักงานสำรวจ 4 คน
2.7 พนักงานธุรการสาขา 2 คน
2.8 พนักงานธุรการสำนักงานใหญ่ 23 คน
รวม 43 คน


ประวัติผู้บริหารงานด้านประเมินราคา


1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและผู้ประเมินราคาหลัก
นาม : นายมนูญ เนตระคเวสนะ เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยประเภทสามัญเลขที่ 37 - 468 และสมาชิกชั้นวุฒิเลขที่079


Address :
94/43 Mue 2 Ngarm Won Wan Road Bangkhen Nontaburi 11000
Tel. / Email : 02-9671955-57 e-mail ttopthai@ Yahoo.com
Born : 14 October 1949 Ages : 58 Years
Nationality : THAI Marital Status : SINGLE

Education :
1977 B.A. (ECONOMIC) Ramkhanheang University
1985 POST GRADUATE DIPLOMA IN REGIONAL INDUSTRIAL

DEVELOPMENT :
The Research Institute for Management Science, NETHERLAND;
1986 CORSE ON “URBAN FINANCE AND MANAGEMENT” EDI/World Bank, UNDP, ADAB, USAID
1987 SEMINAR ON “LOCAL FINANCE STATISTIC SYSTEM” IMF, WORLD BANK AND Bank of Thailand
1991 COURSE ON “EFFECTIVE HOUSING FINANCE” The Fels Center of Government, University of Pennsyvania, USA ; Government Housing Finance, Thailand

Work Experience :
1970-1979 : Marketing Promotion Unit, State Railway of Thailand
1979-1989 : Planning and Policy Analyst, Regional Planning Division
Urban Development Coordination Division ;
National Economic And Social Development Board
1989-1990 : Chief of Investing and Marketing Section : Bank of Ayudhya
1990- 1993 : Assistant Vice President ;
Credit Research and Planning Department : Bank of Ayudhya
1993 – 1994 : Advisor and Deputy Managing Director : Waterford Poperty ,co.,ltd.
1993 – Present : Managing Director Top Thai Appraisal and 910 MD Management , co.,ltd.

Activities :
1991-1998,2001 : The One of Housing finance Association Committee
1995-2007 : The One of Information Sub-Committee : Valuers Association Of Thailand
1998 : Graduate Eximmination Committee Chulalongkorn University
1999-2000 : The One of Economic Activities Subcommittee
Under The Urban Communities Development Institute , NHA

Researches
RPD/NESDB paper, 1980 Rural Development Evolution in Thailand ,
Eastern SeaBoard Development study
Pre-Study for Upper South Area Development Study 1982,
Shong-kha Lake Study 1984
Urban Public Finance study, the Bangkok Metropolitan Regional Study 1985.

Final Report :
Bangkok Metropolitans Development Study for the Sixth National Plan.
Project Report of the Regional Industrial Development Course.

Real Estate Business Research For Banking Loan
Golf : 1989                                                 Hotel Business : 1989
Office Building in Bangkok Area.      Real Estate Business in Chiengmai
Real Estate Business in 1991.           Housing Demand in Bangkok Area 1993
Real Estate Business Indicator
ApprisalTraining coure
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาเครื่องจักร: กระทรวงอุตสาหกรรม 15-16 กย.49
Top Valuation Executive Seminar 2007 : สมาคมนักประเมินอิสระ 15-16 กย.50

August 20, 2008

ผู้ประเมินหลัก
นาม : นายสมหมาย น้ำกรด เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินฯเลขที่ ส. 43 – 1743และ ผู้ประเมิณหลัก สมาชิกวุฒิ 108
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาหลัก : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา
ปีที่สำเร็จการศึกษา :2542
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการประเมิณราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อสถานที่ทำงาน :บริษัท ท็อปไทย ฯ
ตำแหน่งล่าสุด:หัวหน้างานประเมินราคา
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:ประเมินราคาทรัพย์สิน
ตั้งแต่ - ถึง :2543 -ปัจจุบัน
Training หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาเครื่องจักร: กระทรวงอุตสาหกรรม 15-16 กย.49
Top Valuation Executive Seminar 2007 : สมาคมนักประเมินอิสระ 15-16 กย.50

รายชื่อผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของบริษัท  ท็อปไทย  แอพไพรซอล  จำกัด


ลำดับ

ชื่อ

ตำแหน่ง

สมาคมฯ

ผู้ประเมินหลัก

1

นายมนูญ  เนตระคเวสนะ

 ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

ส.37 - 468

 วฒ.079

2

นายสมหมาย  น้ำกรด

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

ส.43 - 1743

 วฒ.108

3

นายธวัชชัย  หอมแก่นจันทร์

ผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ

ส.40 - 1001

 ส.036

4

นางสาวจิรัญธนิน  เจริญตั้งศิริกุล

ผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ

ส.45 - 2167

 ส.259

5

นายยงยศ  เพ็ชรรัตน์

ผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ

ส.48 – 3340

 ส.285

6

นายปราโมทย์  ปานสอน

ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ

ส.49 - 3638

วส.044

7

นายดิลก  จันทะโคตร

ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ

ส.44 - 2030

วส.228

8

นายวีรพจน์  นุชเหลือบ

ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ

ส.50 - 3907 

วส.134

9

นายกฤษณะ  แควภูเขียว

ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ

ส.45 - 2248

วส.004

10

นายสาธิต  เชี่ยวสมุทร

ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ

ส.47 – 2735

วส.092

11

นายวันชัย  แซ่เหลี่ยว

ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ

ส.48 – 2929

วส.073

12

นายอธิวัฒน์  ชัยชนะยานนท์

ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ

ส.49 - 3647

สอบผ่าน วส

13

นายทวิช  เขียวมณี

ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ

ส.49 - 3648

สอบผ่าน วส

14

นายบัญชา  สาธุวรรณ

พนักงานประเมิน

 

 

15

นายอนุสรณ์  ล้อมสมบัติ

พนักงานสำรวจ

 

 

16

นายเฉลิม โคตรดา

พนักงานสำรวจ

 

 

17

นายจตุรงค์ พงส์เผ่าทอง

พนักงานสำรวจ

 

 

18

นายณรงค์ศักดิ์  คำงาม

พนักงานสำรวจ

 

 

 


ตัวอย่าง ลูกค้าของเรา

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคาร CIMB THAI
 • ธนาคาร SME
 • TT&T
 • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย
 • ฯลฯ