วิธีคิดมูลค่าส่วนเหลือหลังหักทุนการพัฒนา (LAND RESIDUAL EARNING APPROACH)  

              หรือวิธีสมมติฐานการพัฒนา (HYPOTHETICAL DEVELOPMENT METHOD) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่ดินเปล่าที่มีศักยภาพในการพัฒนา หรือในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดได้ เช่น ที่ดินที่เหมาะแก่การจัดทำโครงการบ้านจัดสรร ที่ดินในเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ

              การประเมินโดยวิธีนี้ ผู้ประเมินมูลค่าจะคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดและให้ผลกำไรสูงสุดสำหรับที่ดินที่ประเมินมูลค่า เช่น โครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ผู้ประเมินมูลค่าจะประมาณจำนวนหน่วยขายของโครงการพัฒนาที่เป็นไปได้ รวมทั้งตั้งราคาขายต่อหน่วยของโครงการพัฒนาซึ่งได้จากการสำรวจราคาขายของโครงการเปรียบเทียบในละแวกใกล้เคียง จำนวนหน่วยขายและราคาขายต่อหน่วยที่ประเมินไว้คำนวณได้เป็นมูลค่าการขายที่เป็นไปได้ของโครงการ (GROSS REALIZATION) จากนั้นจึงหักด้วยต้นทุนรวมของการพัฒนาโครงการ (ยกเว้นต้นทุนที่ดิน) ซึ่งได้จากการประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งโครงการ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของการพัฒนา และค่าใช้จ่ายอื่น แล้วหักด้วยจำนวนผลกำไรที่เหมาะสมของการพัฒนา ซึ่งผลลัพธ์มูลค่าคงเหลือที่ได้จะเป็นมูลค่าในส่วนของที่ดิน (ต้นทุนที่ดิน + ดอกเบี้ยถือครองที่ดิน + ผลกำไรในส่วนของดินที่เหมาะสม) 

               การคำนวณในขั้นสุดท้าย เป็นการแยกต้นทุนดอกเบี้ยถือครองที่ดิน และผลกำไรในส่วนของที่ดินที่เหมาะสมออกจากมูลค่าในส่วนของที่ดิน ได้ผลลัพธ์คงเหลือเป็นมูลค่าต้นทุนที่ดินดิบ ซึ่งใช้สรุปเป็นมูลค่าตลาดของที่ดินที่ประเมินมูลค่า

ขอบคุณที่มา : uk-valuations.com

 


ตัวอย่าง ลูกค้าของเรา

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคาร CIMB THAI
 • ธนาคาร SME
 • TT&T
 • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย
 • ฯลฯ