วิธีคิดต้นทุนทดแทน (COST APPROACH)  

            

                เป็นวิธีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่จัดสร้างเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น โรงงาน (รวมทั้งเครื่องจักร) โรงเรียน โรงพยาบาล ตลอดจนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ราชการ นอกจากนี้วิธีต้นทุนทดแทนยังเป็นวิธีประเมินมูลค่าร่วมกับวิธีประเมินมูลค่าอื่นๆ เพื่อสรุปมูลค่าสุดท้ายโดยการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมูลค่า ราคา ประเมินที่ได้จากแต่ละวิธี

                วิธีต้นทุนทดแทน เป็นการประเมินมูลค่าต้นทุนการจัดสร้างอสังหาริมทรัพย์ขึ้นใหม่ ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยคล้ายคลึงกับของเดิม (แต่ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ) ตามระดับราคาต้นทุนในปัจจุบัน แล้วหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามสภาพอายุการใช้งาน ความเสื่อมราคาจากการล้าสมัยของสถาปัตยกรรม รวมทั้งความล้าสมัยในรูปแบบการใช้สอยพื้นที่ จากนั้นจึงรวมมูลค่าต้นทุนทดแทนหลังหักค่าเสื่อมราคาตามสภาพของอาคารเข้ากับมูลค่าของที่ดิน

ขอบคุณที่มา : uk-valuations.com

 


ตัวอย่าง ลูกค้าของเรา

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคาร CIMB THAI
 • ธนาคาร SME
 • TT&T
 • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย
 • ฯลฯ