วิธีคิดจากรายได้ (INCOME APPROACH)  

             เป็นวิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทก่อให้เกิดรายได้ที่มีโครงสร้างของรายได้ไม่ซับซ้อน เช่น อพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงาน (บางกรณี) หน่วยพื้นที่ค้าปลีก เป็นต้น ทั้งนี้การเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (โดยใช้วิธีย่อย – วิธีตีค่าเป็นเงินลงทุนโดยตรง – DIRECT CAPITALIZATION APPROACH) ขึ้นกับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์มีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน (YIELD) ของทรัพย์สินประเภทนั้นหรือไม่ 

             การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามวิธีนี้ เป็นการคำนวณโดยใช้สูตร มูลค่า เท่ากับ รายได้สุทธิต่อปี (NET INCOME) หารด้วย อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (PROPERTY YIELD) ซึ่งรายได้สุทธิต่อปีกำหนดขึ้นจากรายได้รวมในรอบปีของทรัพย์สินหักด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ยกเว้นค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และ/หรือภาษีเงินได้) ส่วนอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินได้จากค่าอ้างอิงที่มีการสำรวจไว้ (BENCH MARK RATE) ของอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกัน หรือได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่เปรียบเทียบได้ โดยคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของทรัพย์สินจากข้อมูลตลาด

ขอบคุณที่มา : uk-valuations.com

 


ตัวอย่าง ลูกค้าของเรา

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคาร CIMB THAI
 • ธนาคาร SME
 • TT&T
 • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย
 • ฯลฯ