วิธีคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (DISCOUNTED CASH FLOW APPROACH)  

              เป็นวิธีที่พัฒนามาจากวิธีคิดจากรายได้ เหมาะสำหรับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีโครงสร้างของรายได้ซับซ้อน หรือเมื่อวิธีคิดจากรายได้แบบเดิม (DIRECT CAPITALIZATION APPROACH) ไม่เหมาะสม เช่น อาคารพาณิชยกรรมรวม (COMPLEX) อาคารสำนักงาน และอพาร์ทเม้นท์ (ในบางกรณี)

              วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (วิธีเดียวกับวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ – FEASIBILITY STUDY) เป็นการจัดทำงบกระแสเงินสดสุทธิรายปีของทรัพย์สินทุกปีตลอดระยะเวลาของโครงการ (NET CASH FLOW) แล้วทอนจำนวนเงินสดสุทธิของทุกปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันรวม (NPV) โดยใช้อัตราส่วนลด (DISCOUNT RATE) ที่เหมาะสม

ขอบคุณที่มา  :  uk-valuations.com

 


ตัวอย่าง ลูกค้าของเรา

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคาร CIMB THAI
 • ธนาคาร SME
 • TT&T
 • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย
 • ฯลฯ