การประเมินโดยวิธี Street Value  

             การประเมินโดยวิธี Street Value คือ การประเมินมูลค่าที่ดินโดยกำหนดที่ดินมาตรฐานที่ติดถนนตามความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ เช่น ตึกแถว โดยทั่วไปมีความลึก 20 เมตรจากถนน ถือเป็นความลึกมาตรฐาน เช่น ที่ดินลึก 20 เมตร (หน้ากว้าง 4 เมตร) มีมูลค่าตารางวาละ 100,000 บาท หากที่ดินแปลงที่ลึกเกินกว่ามาตรฐาน ราคาที่ดินจะลดลง (หรือเพิ่มขึ้นบางกรณี) เท่าใดต่อ 1 เมตรที่ลึกเพิ่มขึ้น

             ส่วนมูลค่าที่ดินมาตรฐานลึก 20 เมตร (กว้าง 4 เมตร หรือ 20 ตารางวา) ก็ได้มาจากการประเมินปกติ เช่น วิธีเปรียบเทียบตลาด หรือมูลค่าคงเหลือ หรืออื่นๆ ตามเหมาะสม

              ส่วนในรายละเอียดว่าที่ดินลึกมากขึ้น 1 เมตร จะมีราคาลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าใด ก็ต้องมีการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) เป็นต้น

              ในบ้านเราส่วนใหญ่ใช้กรณีการประเมินของภาครัฐ คือ สำนักประเมินราคา กรมธนารักษ์ ในการประเมินที่ดินในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เนื่องจากที่ดินมีความลึกแตกต่างกันมาก เลยจำเป็นต้องกำหนดแนวทางที่เป็นมาตรฐานให้ผู้ประเมินใช้ร่วมกัน

มูลนิธิประเมินฯ
อ.วสันต์ คงจันทร์

 


ตัวอย่าง ลูกค้าของเรา

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคาร CIMB THAI
 • ธนาคาร SME
 • TT&T
 • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย
 • ฯลฯ